Na vsebino

Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti

Zdravstveni dom Lenart je v letošnjem letu uspel uspešno izpeljati projekt »Nadgradnja v razvoj preventivnih programov ter izvajanje dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalnih skupnostih«, konec leta 2017 pa je razpisalo Ministrstvo za zdravje s finančno podporo evropskim državam - evropskim socialnim skladom. Izbran je bil eden izmed 25 Zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer je mogoče izvajati programe.

Projekt je izvajal do konca leta 2019 po celotnem upravljanju enote Lenart z vsemi zaposlenimi na tem mestu (občina, CSD, ZRSZ, OE ZZZS, OE NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, VDC Polž, Dom starejših občanov,…), razširjeni v lokalno skupnost.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvenih vloge zdravstvenih domov, nadgradnja preventivnih pregledov otrok v mladostnikih izvajalcev preventivnih obravnav za ogrožene otroke v mladostnikih, uporaba integriranih preventivnih kroničnih bolezni na primarni ravni, vključenih vključenih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter pri izbiri skupin skupnostnega pristopa za krepitev zdravja v zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Skupaj z Občino Lenart in soustanoviteljicami bo v okviru projekta potekala tudi nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart.

Ključni del projekta predstavlja uporabnike integriranih centrov za krepitev zdravil (CKZ) kot samostojni enoti v zdravstvenih domovih. CKZ tako organizacije organizacijskih struktur na primarnih ravneh zdravstvenega varstva za vzdrževanje izvajalcev zdravstvenih vzgojnih dejavnosti ter dejavnosti krepitve zdravja v zmanjšanje neenakosti v zdravju pri vseh prebivalskih skupin v lokalnih skupnostih.
Z izvajanjem nadgrajenih preventivnih programov želijo dozirati ciljno popularencijo prispevkov k večjemu informativnosti, motiviranosti v poznejšem vključevanju v preventivne programe ter v dostopnih programih, ki so v vseh ustreznih preventivnih vprašanjih.

Strokovno podporo pri usmerjanju izvajalskih projektnih dejavnosti v zdravstvenih domovih v vsebinsko spremljanje izvajalcev Ministrstvo za zdravje v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravstva v Sloveniji«.

V doziranem zdravstvenem vzgojnem centru smo se že trudili z uporabo odmerka boljše zdravnice, odmerili kakovostno življenje s preventivnimi delavci, vključili se s promocijo zdravnikov, izvajali preventivno zobozdravstveno v zdravstvenem varstvu predšolskih v šolskih otroških, izvajali preventivne delavnice v programu Programiranje krepitve zdravja, s tem smo že zdaj poskušali storiti neenakosti v zdravju v širši lokalni skupnosti, zdaj pa smo z uvedbo CKZ v vse do še razširili v nadgradili. V ZD Lenart je z novimi preventivnimi programi vključeval širino populacije, razširil bo preventivno dejavnost na pediatriji, patronažnem zdravstvenem varstvu, uvedel program Priprava na porod v starševstvu. Z novimi zaposlitvami (dipl.medicinska sestra, kineziolog, dietetik,

Pripravila: Klavdija Dvoršak, dipl. m. s., magistrica zdravstveno – socialnega managementa


http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu ;

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/ .

eumzNJIZkz

 


 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.