Nagovor direktorja Zdravstvenega doma Lenart, g. Jožefa Krambergerja

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani!

krambergerZdravstveni dom Lenart ima polstoletno tradicijo. Izvajamo preventivno in kurativno zdravstveno varstvo za vse starostne skupine prebivalcev, kar smo do nedavnega imenovali dispanzersko zdravstveno varstvo. Tako udejanjamo idejo »očeta« zdravstvenih domov, dr. Andrije ŠTAMPARJA, ki je že kmalu po koncu prve svetovne vojne trdil, da:

- nacionalno zdravje in njegovo utrjevanje ni monopol zdravnikov, ampak se morajo z njim ukvarjati vsi,
- se lahko z zdravljenjem posameznika doseže veliko, vendar le socialna terapija privede do pravih uspehov,
- zdravnik ne sme biti ekonomsko odvisen od bolnikov, ker ga to ovira pri reševanju bistvenih nalog, pri izvajanju zdravstvenega varstva ne sme biti razlike med revnimi in bogatimi,
- je zdravstvo potrebno organizirati tako, da bo zdravnik iskal bolnika in ne nasprotno,
- je delovno področje zdravnika kraj, kjer ljudje živijo in ne laboratorij in ordinacije,
- je zdravstveno varstvo ekonomska in ne samo humanitarna dejavnost.

Eden temeljni družbenih ciljev je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev saj lahko le prebivalci, ki imajo možnost za zdravo rast, telesni in duševni razvoj, ostanejo čim dlje zdravi, so sposobni polno prispevati k razvoju družbe (Hovnik-Keršmanc in Hafner, 2002, str. 101).

Isti avtorji so zapisali, da je problem zdravja širok in ga je treba obravnavati v najširšem družbenem kontekstu. Pri tem je zdravstveno varstvo le eden od sektorjev družbe, ki lahko prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev. Država, regije in občine pa so tiste, ki morajo ustvarit take razmere za življenje posameznikov in družin, da bodo za zdravje lahko skrbeli sami. Odgovornost za zdravje, predvsem s svojim ravnanjem, pa nosimo tudi prebivalci sami.

V Sloveniji imamo, kot temeljni strateški plan zdravstvene politike in razvoja zdravstvenega varstva, v letu 2000 sprejet, Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – Zdravje za vse do leta 2004, ki se sedaj imenuje Nacionalni program. Ta vsebuje strategijo in usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila za oblikovanje javne mreže zdravstvene službe in odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva. Je torej osnovni izhodiščni dokument za strateško planiranje v zdravstvenih organizacijah (Košir,2001, str. 28). Nacionalni program zdravstvenega varstva upošteva strateške usmeritve iz dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije ( WHO ) »Zdravje za vse do leta 2000«, zdravstveno stanje prebivalstva Slovenije, pogoje za politiko krepitve zdravja, zmanjševanje razlik v možnostih za zdravje različnih skupin prebivalcev in krepitvi osebne odgovornosti za zdravje, zagotavljanju pravice do življenjskega okolja, ki omogoča najvišjo raven zdravja in blagostanja, dvigovanje kakovosti zdravstvenega varstva in raziskave problematike zdravja. Poleg tega opredeljuje način zagotavljanja teh usmeritev ob upoštevanju celovitega sistema zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih razmer v Sloveniji in vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva.

Osnovna strategija Nacionalnega programa je dvig kakovosti zdravja prebivalcev Slovenije in prilagajanje ter izboljševanje delovanja sistema zdravstvenega varstva v skladu s finančnimi možnostmi. Gre za zagotavljanje ustrezne zdravstvene varnosti državljanov Republike Slovenije ob izvajanju razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov za izpeljavo potrebnih nadaljnjih organizacijskih, kadrovskih in ekonomskih sprememb na vseh področjih varovanja in ohranjanja zdravja. V pripravi naj bi bil nov nacionalni program zdravstvenega varstva, ki bo zajel obdobje do leta 2013 (Zupanič, 2005). Glavna sprememba, ki naj bi jo omenjeni nacionalni program prinesel je zmanjševanje deleža javnih zavodov in povečanje koncesionarstva zdravnikov.

Marca 2011 je minister za zdravje sprejel dokument Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020, ki ga je v istem letu dopolnil z dokumentom Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 - Korak naprej.

V skladu z idejo dr. Anteja Štamparja in v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa, v Zdravstvenem domu Lenart težimo k čim višji stopnji uspešnosti. To želimo doseči z ozdravitvijo naših varovancev z optimalno porabo virov sredstev, kar pomeni, da poskušamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med kvaliteto storitev in zadovoljstvom naših uporabnikov s primernimi finančnimi in dolgoročnimi cilji.

Na naši spletni strani boste poleg osnovnih podatkov o Zdravstvenem domu našli tudi zgodovino zdravstva na našem območju, zgodovino Zdravstvenega doma, poslanstvo, strategijo in cilje ZD Lenart, seznam delujočih ambulant, seznam zaposlenih in mnogo nasvetov.

Spletna stran je v nastajanju, morda se nam je prikradel vmes kak škrat, ki vas bo nasmejal, ne zamerite nam, trudimo se in delamo po najboljših močeh.

Prijazno Vas pozdravljam,

Jožef Kramberger, dr. med., spec. spl. med.
Direktor ZD Lenart

Na vrh